TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNI SISTEMI

SISTEMI NAPAJANJA

CENOVNIK

commend logo
INTERFONSKI SERVERI

Interfonski serveri predstavjaju srce interfonskih sistema. Naš cilj je da Commend-ovi interfonski sistemi imaju slobodnu strukturu, da budu programabilni i da mogu da se proširuju bez ograničenja. Da bi imali sve neophodne karakteristike, interfonski serveri su opremljeni plug-in karticama. Na taj način postaju uređaj za upravljanje interfejsima. Operativni sistem interfonskog servera konstruisan je modularno i omogućava stalno dodavanje aplikacija sa pojavom novih zahteva.

Sistemski interfonski server

commend interfonski server GE700

GE 700-IP– Komunikacioni server za priključak interfonskog aparata, posebno dizajniran za priključak IP terminala, uz G7-DSP-IP8 komunikacionog interfejsa. Server je pripremljen za prihvat 12 G7-DSP-IP8 interfejsa, odnosno 96 IP interfonskih terminala.

commend interfonski server GE700

GE 700– Centrala je potpuno digitalan interfonski server. Konstrukcija kućišta centrale, 19 inch. Do 120 centrala može biti umreženo (5760 stanica). Interfonski aparati mogu biti digitalni i analogni. 14 mesta (slotova) za interfonske kartice i različite interfejse.

commend interfonski server GE200

GE 200– Centrala za 32 korisnika. Aparati mogu biti analogni i digitalni. Kompaktno plastično kućište idealno je za zidnu montažu. Osnovna centrala uključujući napajanje nudi 5 slotova. Od 1-4 su za interfonske kartice i/ili interfejse. Slot A je za interfejs.

commend interfonski server GE100

GE 100– Analogna centrala, do 32 stanice. Kompaktno plastično kućište idealno je za zidnu montažu. Osnovna centrala uključujući napajanje nudi 5 slotova. Od 1-4 su za interfonske kartice i/ili interfejs. Slot A je za interfejs.

AUDIOCOM - sistem za snimanje i automatsku distribuciju govornih poruka

Audiocom je softver za snimanje i memorisanje govora uz pomoć koga mogu da se realizuju profesionalna rešenja: prenos informacija, podešavanja alarma sa predefinisanim tonovima i govornim porukama, kao i evidentiranje razgovora. Sve su to karakteristike bez kojih savremeni komunikacioni i sigurnosni sistemi nisu mogući. Govorna poruka je najednostavniji način prenosa informacija. Audiocom je dizajniran specijalno za integraciju interfonskih servera i razglasnih sistema.

commend AS-C02

AS-C02- Audio server sa 2 istovremenih komunikacionih kanala

commend AS-C08

AS-C08- Audio server sa 8 istovremenih komunikacionih kanala

GE700 Korisničke kartice

commend kartica G7-GED-4

G7-GED-4– Komunikacijska kartica za povezivanje 4 digitalna korisnika preko dvožičnih linija.

commend kartica G7-GED-DSP

G7-GED-DSP– komunikaciona kartica za priključak digitalnih terminala, odnosno 4 AF audio izvora (radio komunikacioni kanal, ozvučenje, alarm).

commend kartica G7-DSP-IP-8

G7-DSP-IP-8–Korisnička kartica za direktno povezivanje 8 interfonskih aparata preko Ethernet-a(LAN/WAN). Ugrađeni switch omogućava povezivanje dodatne IP interfonske kartice, bez zauzimanja dodatnog porta na switch-u ili ruteru. Maksimalno 6 IP kartica može biti ugrađeno u GE700 IP server, a u GE700-2 12 kartica.

commend kartica G7-DSP-TEL4

G7-DSP-TEL4–Interfonska kartica za povezivanje do 4 analogna telefona. Tonsko ili pulsno biranje. Pored telefon sa kompletnom tastaturom, moguće je povezivanje telefona bez tastature koji automatski bira određenu destinaciju, npr. kontrolni centar. Na taj način možemo osigurati telefon za hitne slučajeve. Povezivanjem sa dodatnim zvučnicima omogućava se distribucija informacija (All calls i group call).

GE700 Link kartice

Dodatne link katrice su neophodne da biste koristili četvorožične stanice sa interfonskim karticama G2-GET4, u centralama GE700

commend link kartica G7-GEK3-4

G7-GEK3-4- Link kartica za istovremeno pretvaranje četri audio signala(govor ili muzika) iz digitalnog u analogni oblik i obrnuto.

GE700 Ulazne/Izlazne kartice

Ulazne/Izlazne kartice služe za učitavanje slobodnih kontakata i/ili za upravljanje vratima i rampama preko slobodnih relejnih kontakata.

commend kartica G7-16A

G7-16A- Kartica sa 16 izlaza(10 radnih kontakata, 6 radnih kontakata sa zajedničkim uzemljenjem).

commend kartica G7-16E

G7-16E- Kartica sa 16 ulaza za slobodne kontakte, sa ili bez kontrole linija. Učitavanje 5 operativnih stanja.

commedn kartica G7-8E8A

G7-8E8A- Kartica sa 8 ulaza za slobodne kontakte i 8 relejnih izlaza(4 radna kontakta, 4 otvorena kontakta ili 4 kontakta sa prebacivanjem). Daje pet radnih stanja sa ulaza.

GE700 Interfejs kartice

commend interfejs kartica G7-V24

G7-V24- Interfejs kartica sa standardnim protokolom za povezivanje spoljnih sistema kao što su video switchevi ili host računari. Dva RS 232 intefejsa.

commend interfejs kartica G7-V24-PRO

G7-V24-PRO- Interfejs kartica sa programabilnim konvertorom protokola. Koristi se za prilagođavanje standardnog protokola protokolima različitih spoljašnjih sistema. Uz pomoć softverskog alata mogu da se programiraju vlastite aplikacije.

commend interfejs kartica G7-TEL

G7-TEL- Multifunkcionalni telefonski interfejs za povezivanje interfonskog sistema sa analognim korisnikom u telefonskom sistemu, direktno na standardnui telefonsku liniju. Direkno biranje željenog telefonskog broja sa intefonske stanice.

commend interfejs kartica G7-DSP-AUD4

G7-DSP-AUD4- Digitalna kartica za snimanje kod interfonskih servera sa četri kanala i povezuje se na Audiocom. Svi audio ulazi u izlazi imaju galvansku separaciju, adaptaciju na elektronskom nivou, kao i grafički ekvilajzer za poboljšanje kvaliteta zvuka. Snimanje razgovora može da se vrši prema pretplatnicima ili prema kanalima.

GE700 Mrežne kartice

Služe za povezivanje/umrežavanje intefonskih servera preko javne telefonske mreže, dvožičnih linija, ISDN-a, multipleksa/medijakonvertora ili LAN-a(TCP/IP).

commend mrežna kartica G7-CNET-LAN

G7-CNET-LAN- Digitalna LAN mrežna kartica za GE200 i GE700 intefonske servere servere. Maksimalno 8 konverzacija, muzičkih programa ili radio kanala istovremeno pri maksimalmnoj širini opsega.

commend mrežna kartica G7-CNET-W

G7-CNET-W- Mrežna kartica velike brzine za umrežavanje GE 200 i GE 700 preko jedne parice dužine do 4km. Širina opsega maksimalno 12 razgovora, muzičkih programa ili radio kanala.

commend mrežna kartica G7-GEL

G7-GEL- Kartica za povezivanje sa drugim interfonskim serverima preko iznajmljene telefonske linije. Potpuna automatizacija hibridnih balansa zahvaljujući signalnim procesorima kod dvožičnih konekcija.

commend mrežna kartica G7-S0

G7-SO- Mrežna kartica visokih performansi za umrežavanje interfonskih servera preko SO interfejsa ISDN konekcije. Između dva interfonska servera umrežena preko S0 moguća je jedna konverzacija.

Instalacione ploče

commend instalaciona ploča GEAC700

GEAC 700- Instalaciona kartica za G7-GED-xx ili G7-GET-xx, G7-GEL, G7-SO, G7-GEV.

commend instalaciona ploča GEAI700R

GEAI 700R- Instalaciona kartica za G7-GED-xx ili G7-GET-xx, G7-16A, G7-16E, G7-8E8A.

commend instalaciona ploča GEAK700

GEAK 700– Instalaciona kartica sa terminalom na vijke za fleksibilnu montažu, za interfonske kartice G7-GED-xx ili G7-GET-xx, G7-GEL, G7-16A, G7-16E i G7-8E8A

commend instalaciona ploča GEAT700R

GEAT 700R– Instalaciona kartica za dve pretplatničke kartice G7-GED-xx ili G7-GET-xx, kao i za G7-GEL

GE700 kablovi

commend kabl ASK32

ASK 32– Prefabrikovani 32-žični kabl za povezivanje sa D-Submin utikaček za GEAI700R i GEAT700R

commend kabl ASK KAT5

ASK KAT5– Kabl za povezivanje RJ45 između interfonksih servera GE 700

GE 200 INTERFONSKI SERVERI

commend GEZ200

GEZ 200- Centrala za proširenje sa napajanjem. Pet slotova za kartice: 5-8 za interfonske kartice(max.32 korisnika sa osnovnim kućištem) i/ili interfejsa.

commend GEI200

GEI 200- Kućište sa dva slota za G7-interfejs karticu.

GE 200 Ulazne/Izlazne kartice

commend kartica G2-16A

G2-16A- Kartica sa 16 relejnih izlaza od kojih 4 rade, otvaraju ili zatvaraju kontakte,a 12 samo imaju kontakte.

commend kartica G2-16E

G2-16E- Kartica sa 16 ulaza za slobodne kontakte sa ili bez kontrole linije. Učitavanje pet operativnih stanja.

commend kartica G2-8E8A

G2-8E8A - Kartica sa 8 ulaza za slobodne kontakte i 8 relejnih izlaza. Učitavanje 5 operativnih stanja sa ulazima.

GE 200 Interfejs kartice

commend interfejs kartica G2-GED4

G2-GED4 - Interfonska kartica za povezivanje maksimalno 4 digitalna korisnika.

commend interfejs kartica G2-GET4

G2-GET4 - Interfonska kartica za povezivanje maksimalno 4 analogna korisnika.

commend interfejs kartica G2-DSP-IP8

G2-DSP-IP8 - Interfonska kartica za direktno povezivanje 8 interfonskih aparata preko Ethernet-a(LAN/WAN). Ugrađeni switch omogućava povezivanje dodatne IP interfonske kartice, bez zauzimanja dodatnog porta na switch-u ili ruteru. U jednom interfonskom serveru GE 200 mogu da se koriste maksimalno 4 interfonske kartice G2-DSP-IP-8.

GE 200 link kartice

commend link kartica G2-GEK2-3

G2-GEK2-3 - Link kartica za istovremenu konverziju 3 audio signala(govor ili muzika) iz digitalnog u analogni oblik i obrnuto.

GE 200 Interfejs kartice

commend link kartica G2TEL

G2-TEL - Multifunkcionalni telefonski interfejs za povezivanje interfonskog sistema sa analognim korisnikom. Direktno biranje željenog broja telefona sa interfona, automatsko biranje programabilnih servenci koje se inicira pozivima ili zahtevima za uspostavljanje veze.

commend link kartica G2V24

G2-V24 - Interfejs kartica sa standardnim protokolom za povezivanje spoljnih sistema, npr. video switcheva ili host računara.

commend link kartica G7-SELCALL

G7-SELCALL - Radio interfejs za povezivanje pojedinačnih radio sistema sa interfonskim sistemom. Na taj način interfonske stanice postaju bazne stanice radio sistema. Svaka stanica može selektivno da poziva radio jedinice i/ili može da bude selektivno pozivana sa radio jedinice.

GE 200 Mrežne kartice

commend mrežna kartica G2-GEL

G2-GEL - Kartica za uspostavljanje veze sa drugim interfonskim serverima preko iznajmljenih telefonskih linija. Trajna veza preko dvožičnih ili četvorožičnih veza

commend mrežna kartica G2-S0I

G2-S0-I - Kartica visokih performansi za umrežavanje interfonskih servera GE 200 preko So interfejsa ISDN konekcije.

commend mrežna kartica G7-CNET-E1

G7-CNET-E1 - Kartica za umrežavanje interfonskih servera preko ruta za prenos u skladu sa standardom E1. Konekcija sa multiplekserom ili medija konverterom. Dužina linije zavisi od toga koja se oprema za povezivanje koristi.

commend mrežna kartica G7-CNET-W

G7-CNET-W- Mrežna kartica velike brzine za umrežavanje GE 200 i GE 700 preko jedne parice dužine do 4km. Širina opsega maksimalno 12 razgovora, muzičkih programa ili radio kanala.

commend mrežna kartica G7-CNET-LAN

G7-CNET-LAN- Digitalna LAN mrežna kartica za GE200 i GE700 intefonske servere servere. Maksimalno 8 konverzacija, muzičkih programa ili radio kanala istovremeno pri maksimalmnoj širini opsega.

GE 100 INTERFONSKI SERVERI

commend centrala GEZ100

GEZ 100 - Centrala za proširenje sa napajanjem i 5 slotova. Slot od 5-8 za interfonske kartice i/ili interfejs kartice. Slot B se koristi samo za interfejs kartice.

GE 100 Korisničke kartice

commend korisnička kartica G1-GET4

G1-GET4 - Interfonska kartica za povezivnaje do 4 analogna korisnika.

GE 100 Ulazne/Izlazne kartice

commend kartica G1-16A

G1-16A - Kartica sa 16 relejnih izlaza(4 otvaraju ili zatvaraju kontakte a 12 samo zatvaraju kontakte.

commend kartica G1-16E

G1-16E - Kartica sa 16 ulaza za slobodne kontakte, sa ili bez kontrole linije.

commend kartica G1-8E8A

G1-8E8A - Kartica sa 8 ulaza za slobodne kontakte i 8 relejnih izlaza.

GE 100 Interfejs kartice

commend interfejs kartica G1-TEL

G1-TEL - Multifunkcionalni telefonski interfejs za povezivanje interfonskog sistema sa analognim korisnikom telefonskog sistema. Direktno biranje određenog broja sa interfonske stanice.

commend interfejs kartica G1-V24

G1-V24 - Interfejs kartica sa standardnim protokolom za povezivanje spoljnih sistema, npr. video switcheva ili host računara.

GE 100 Mrežne kartice

commend mrežna kartica G1-GEL

G1-GEL - Kartica za konektovanje ka drugim intefonskim serverima preko iznajmljenih telefonskih linija. Trajna veza preko dvožičnih ili četvorožičnih fiksnih veza.